Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1. PREDMET UGOVORA

STTUBE d.o.o. Stubičke Toplice je društvo s ograničenom odgovornošću koje pruža turističke usluge u aktivnom i pustolovnom turizmu ( daljnjem tekstu: PRUŽATELJ USLUGE) samostalno ili kao ugovorni partner turističkih agencija. STTUBE d.o.o. Stubičke Toplice samostalno organizira i pruža usluge vođenja u aktivnom i pustolovnom turizmu ili kao ugovorni partner turističkih agencija organizira i provodi putničke aranžmane u aktivnom ili pustolovnom turizmu.

Opći uvjeti poslovanja STTUBE d.o.o. Stubičke Toplice sastavni su dio ugovora o organizaciji i pružanju turističkih usluga između PRUŽATELJA USLUGA i naručitelja/ugovaratelja (u daljnjem tekstu: KORISNIK USLUGE). Ovim ugovorom uređuju se međusobni odnos PRUŽATELJA i KORISNIKA USLUGE.

Ugovor je obvezujući nakon potpisa PRUŽATELJA i KORISNIKA USLUGE ili su na drugi način (elektronska pošta, faks i sl.) potvrdilI svoju suglasnost, a proizvodi pravne učinke kada PRUŽATELJ USLUGE do ugovorenog roka primi ugovorenu uplatu.
Pri sklapanju ugovora, KORISNIK USLUGE obvezuje se dati osobne podatke nužne za organizaciju i izvršenje usluge, te jamči da je dao ispravne i važeće podatke. PRUŽATELJ USLUGE jamči provedbu ugovorene usluge.

2. REZERVACIJE I UPLATE

KORISNIK USLUGE rezervaciju mora učiniti pismeno, putem e-maila, faxa ili drugih sredstava daljinske komunikacije PRUŽATELJA USLUGE ili osobno, putem e-maila ili faksa ugovornog partnera turističke agencije. Rezervacija se smatra ostvarenom i nakon slanja ponude PRUŽATELJA USLUGE na upit KORISNIKA USLUGE.

Rezervacijom KORISNIK USLUGE zaključuje ugovor s PRUŽATELJEM USLUGE. Rezervacijom se smatra: ispunjeni obrazac na mrežnoj stranici PRUŽATELJA USLUGE, e-mail potvrda rezervacije na temelju poslane ponude, uplata na račun PRUŽATELJA USLUGE, rezervacije putem ugovornih partnera PRUŽATELJA USLUGE turističke agencije.

KORISNIK USLUGE plaćanje može izvršiti na račun PRUŽATELJA USLUGE, ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB IBAN: HR6223600001102769847 ili u gotovini na mjestu pružanja usluge ili prema Općim uvjetima putovanja ugovornog partnera turističke agencije.

3. CIJENE PROGRAMA

Cijene usluga koje PRUŽATELJ USLUGA provodi samostalno izražene su HRK i EUR i objavljenje su na mrežnim stranicama PRUŽATELJA USLUGA i zajamčene su u trenutku rezervacije. Cijene usluga paket aranžmana koje PRUŽATELJ USLUGA provodi u suradnji s ugovornim partnerom turističkom agencijom određene su i uvjetovane Općim uvjetima putovanja turističke agencije.

Opseg i sadržaj usluga koje PRUŽATELJ USLUGA provodi samostalno određene su na mrežnim stranicama PRUŽATELJA USLUGE.

4. OTKAZIVANJE USLUGE

KORISNIK USLUGE otkazivanje mora učiniti pismenim putem, e-mailom, faksom ili drugim sredstvom daljinske komunikacije i datum otkaza predstavlja osnovicu za obračun otkaznih troškova na slijedeći način:

 • do 7 dana prije početka izleta podliježe otkaznim troškovima 30% od ukupnog iznosa
 • od 6 dana do 48 sati prije početka izleta podliježe otkaznim troškovima 50% od ukupnog iznosa
 • unutar 48 sati prije početka izleta podliježe otkaznim troškovima 100% od ukupnog iznosa
 • u slučaju kašnjenja ili nedolaska primjenjuju se troškovi otkaza 100% od ukupnog iznosa
 • u slučaju isključenja primjenjuju se troškovi otkaza 100% od ukupnog iznosa

Otkazivanje usluge paket aranžmana koju PRUŽATELJ USLUGE provodi u suradnji s ugovornim partnerom turističkom agencijom određeno je i uvjetovano Općim uvjetima putovanja turističke agencije.

PRUŽATELJ USLUGE ima pravo otkazati pružanje usluge: – ukoliko se za pružanje usluge nije prijavio minimalan broj KORISNIKA USLUGE, – u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ili izbjeći ili su se dogodile neposredno prije pružanja usluge. Zbog sigurnosti i udobnosti KORISNIKA USLUGE, PRUŽATELJ USLUGE zadržava pravo izmjene programa bez prethodne najave.

U slučaju otkazivanja ili znatnije izmjene rezervirane i ugovorene usluge, PRUŽATELJ USLUGE će odmah obavijestiti KORISNIKA USLUGE i ponuditi slijedeće:

 • KORISNIK USLUGE može prihvatiti drugi termin pružanja usluge
 • KORISNIK USLUGE može prihvatiti zamjensko pružanje usluge identičnog ili sličnog sadržaja
 • KORISNIK USLUGE može u potpunosti otkazati rezervaciju uz povrat uplate u cijelosti.

KORISNIK USLUGE je dužan o svojoj odluci obavijestiti PRUŽATELJA USLUGE u roku od 5 dana od primitka ponude. Ukoliko to ne učini PRUŽATELJ USLUGE će rezervirati zamjensku uslugu.

U slučaju otkaza od strane PRUŽATELJA USLUGE, KORISNIK USLUGE nema pravo na naknadu štete.

Otkazivanje usluge paket aranžmana od strane ugovornog partnera turističke agencije koju PRUŽATELJ USLUGE provodi određeno je i uvjetovano Općim uvjetima putovanja turističke agencije.

5. OBVEZE PRUŽATELJA USLUGA

PRUŽATELJ USLUGA dužan je brinuti o provedbi usluga i izbora izvršitelja usluge pažnjom dobrog gospodarstvenika, u potpunosti i na opisani način, te skrbiti o pravima i interesima KORISNIKA USLUGE u skladu s dobrim običajima u turizmu. PRUŽATELJ USLUGE dužan je KORISNIKU USLUGE pružiti ugovorenu uslugu u cijelosti, a dati odgovore u slučaju eventualnog neizvršenja usluge ili dijela usluge.

PRUŽATELJ USLUGE nije dužan izvršavati zahtjeve KORISNIKA USLUGE izvan ovih Općih uvjeta poslovanja.

6. OSIGURANJE

Sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu, PRUŽATELJ USLUGE osigurao je KORISNIKE USLUGA policom osiguranja od odgovornosti pružatelja usluga STTUBE d.o.o. Stubičke Toplice br. ugovorenoj kod Korisnici usluge i njihova prtljaga nisu osigurani ovim osiguranjem i odgovornost je korisnika usluge da sami uplate svoje putno osiguranje.

Osiguranje usluge paket aranžmana koje PRUŽATELJ USLUGE provodi u suradnji s ugovornim partnerom turističkom agencijom određeno je i uvjetovano Općim uvjetima putovanja turističke agencije.

7. OBVEZE KORISNIKA USLUGE

KORISNIK USLUGE dužan je:

 • posjedovati važeće osobne isprave i skrbiti o njima,
 • popuniti prije pružanja usluge obrazac zdravstvenog upitnika s podacima koji se smatraju tajnom i služe isključivo PRUŽATELJU USLUGE u svrhu sigurnog izvršenja usluge,
 • pridržavati se pravila ponašanja u prijevoznim sredstvima
 • slijediti upute i naredbe PRUŽATELJA USLUGE
 • imati programom predviđenu odjeću, obuću i opremu

KORISNIK USLUGE ne smije svojim postupcima ili ilegalnim radnjama onemogućavati nesmetano pružanje usluge i/ili ugrožavati prava ili sigurnost ostalih korisnika i pružatelja usluge. Ukoliko se KORISNIK USLUGE ne pridržava navedenih uvjeta, koje je prihvatio rezervacijom usluge, PRUŽATELJ USLUGE ima pravo na naknadu prouzročene štete na licu mjesta. PRUŽATELJ USLUGE ima pravo prekinuti pružanje usluge, pri čemu će se smatrati da je pružanje usluge prekinuto na zahtjev KORISNIKA USLUGE i pri čemu PRUŽATELJ USLUGE ne snosi nikakve troškove povratka KORISNIKA USLUGE. KORISNIK USLUGE u ovom slučaju nema pravo na povrat uplate za ugovorenu uslugu.
Obveze KORISNIKA USLUGE paket aranžmana koje PRUŽATELJ USLUGE provodi u suradnji s ugovornim partnerom turističkom agencijom određene su i uvjetovane Općim uvjetima putovanja turističke agencije.

8. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

KORISNIK USLUGE ima pravo prigovora zbog nepotpuno ili nekvalitetno izvršene ugovorene usluge.

Postupak izražavanja prigovora određen je ovim uvjetima poslovanja na slijedeći način:

 • KORISNIK USLUGE izražava prigovor na izvršenu uslugu na licu mjesta kod predstavnika PRUŽATELJA USLUGE, koji će KORISNIKU USLUGE ponuditi alternativno rješenje koje odgovara ugovorenoj usluzi. Ako KORISNIK USLUGE na licu mjesta ne prihvati alternativno rješenje, PRUŽATELJ USLUGE ne mora uvažiti naknadni prigovor KORISNIKA USLUGE
 • ukoliko uzrok prigovora nije otklonjen ili KORISNIK USLUGE s alternativnim rješenjem nije zadovoljan može izraziti pisanu primjedbu na propisanom obrascu koji mu je PRUŽATELJ USLUGE dužan omogućiti na mjestu pružanja usluge
 • KORISNIK USLUGE u roku od 5 dana od dana pružanja usluge može uputiti prigovor PRUŽATELJU USLUGE za djelomično ili potpuno neispunjenje usluge, e-mailom, poštom ili osobno. Nakon proteka toka roka smatrat će se da je usluga izvršena u cijelosti i da je KORISNIK zadovoljan izvršenom uslugom. -PRUŽATELJ USLUGE dužan je u roku od 10 dana donijeti pismeno rješenje o prigovoru KORISNIKA USLUGE i uputiti ga pismenom pošiljkom s povratnicom KORISNIKU USLUGE
 • svaki KORISNIK USLUGA prigovor podnosi zasebno i PRUŽATELJ USLUGE neće uzeti u razmatranje grupne prigovore
 • ukoliko je zbog krivnje PRUŽATELJA USLUGE došlo do neispunjenja usluge ili njezina dijela, KORISNIK USLUGE ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge i cjelokupni iznos uplate. KORISNIK USLUGE se odriče prava na idealnu naknadu
 • dok PRUŽATELJ USLUGE ne donese rješenje o prigovoru, KORISNIK USLUGE se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe ili sudbenog tijela i davanja informacija trećim osobama.

Rješavanje prigovora KORISNIKA USLUGE paket aranžmana koje PRUŽATELJ USLUGE provodi u suradnji s ugovornim partnerom turističkom agencijom određene su i uvjetovane Općim uvjetima putovanja turističke agencije.

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNIK O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

IZJAVA O SIGURNOSTI ONLINE PLAĆANJA

Zaštita osobnih podataka KORISNIKA USLUGE paket aranžmana koje PRUŽATELJ USLUGE provodi u suradnji s ugovornim partnerom turističkom agencijom određene su i uvjetovane Općim uvjetima putovanja turističke agencije.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

PRUŽATELJ USLUGE i KORISNIK USLUGE obvezuju se da moguće sporove rješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće ugovaraju nadležnost suda prema sjedištu PRUŽATELJA USLUGE, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

STTUBE d.o.o. Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 9
MBS 5067618
OIB 43382612405

U Stubičkim Toplicama, 1. srpnja 2019.